ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання корупції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)

Розділ VII 
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1. Особи, зазначені у пункті 1підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю

1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

{Частина друга статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}

3. Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національним агентством.

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 64.

За якою формою та яким чином слід подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування?

          Відповідно до частини другої статті 52 Закону, у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, 41 придбання майна на суму, яка перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. Порядок інформування Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування визначений у Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який був затверджений рішенням Національного агентства № 3 від 10.06.2016 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089). Відповідно до пункту 6 Розділу II зазначеного Порядку, cуб’єкти декларування письмово повідомляють Національне агентство про суттєві зміни у своєму майновому стані відповідно до частини другої статті 52 Закону шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна. Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Реєстру відповідно до технічних вимог до форми. Згідно з пунктом 2 розділу II зазначеного Порядку, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подається через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування після реєстрації в Реєстрі. Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються. Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подаються винятково в електронній формі, їх паперова копія не подається. Електронна форма для подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування затверджена рішенням Національного агентства № 3 від 10.06.2016.

65. Чи необхідно відображати інформацію, яка була зазначена в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, у декларації такого суб’єкта декларування?

Подання інформації про суттєві зміни в майновому стані відповідно до статті 52 Закону не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені статтею 46 Закону. Наприклад, у разі отримання доходу на суму вище 50 МЗП суб’єкт декларування повинен надіслати про це повідомлення в Національне агентство шляхом подання відповідної електронної форми на веб-сайті Реєстру. Зазначена інформація повинна бути також відображена у наступній 42 декларації цього суб’єкта декларування, що охоплює відповідний звітний період (наприклад, у наступній щорічній декларації, яка охоплює звітний рік, у якому суб’єкт декларування подав відповідне повідомлення про суттєві зміни в його майновому стані). Слід звернути увагу на відмінність у порогах декларування, встановлених Законом для відображення інформації в декларації та повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування. Так, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані вказується інформація про отримання доходу або придбання майна на суму більше 50 МЗП. Цей поріг поширюється також на цінне рухоме майно, яке було придбано суб’єктом декларування. Водночас, відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначається інформація про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), якщо його вартість перевищує 100 МЗП. Відповідно, у разі придбання цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) вартістю більше 50 МЗП, але менше 100 МЗП, інформація про придбання такого майна буде відображена в декларації лише в розділі «Видатки та правочини», оскільки поріг декларування в цьому розділі також становить 50 МЗП.

66. Якщо розмір місячної заробітної плати суб’єкта декларування перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня відповідного року, чи необхідно подавати щомісяця повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування?                                              Заробітна плата суб’єкта декларування вважається його доходом. Відповідно, якщо суб’єкт декларування отримав одноразовий дохід (у вигляді заробітної плати тощо) у розмірі, що перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня року, коли такий дохід було отримано, то виникає обов’язок повідомити про це Національне агентство шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

 

 

___________________________________________________________________

ПАМ’ЯТКА

щодо електронного декларування доходів посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами місцевих рад

УВАГА! Починаючи з 01 січня 2018  по   01 квітня 2018  посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад повинні подати щорічну електронну декларацію за 2017 рік.

Суб’єкт декларування особисто заповнює і подає декларацію (повідомлення) в електронній формі на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (http://nazk.gov.ua). Паперова копія декларації не подається!  Неподання чи несвоєчасне подання декларації, а також подання декларації з недостовірними (у тому числі неповними) даними має наслідком притягнення особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності.        Для подання декларацій у системі суб’єкт декларування повинен зареєструватися в Реєстрі декларацій на сайті НАЗК із використанням електронного цифрового підпису.

Отримати ЕЦП можна у центрах сертифікації ключів Мін’юсту, ДФС,  ПриватБанк  або в інших акредитованих центрах (http://czo.gov.ua/ca-registry).  Для отримання електронного цифрового підпису від ПриватБанку потрібно особисто звернутися до головного офісу ПриватБанк .  Для отримання електронного підпису потрібно бути (або стати) клієнтом ПриватБанку. 

ВАЖЛИВО! Для входу до системи Вам необхідно знати центр сертифікації ключів, у якому Ви отримали ЕЦП, мати носій із файлом, особистим ключем та знати пароль захисту ключа.                               

Після успішного входу до системи за допомогою ЕЦП необхідно ввести дані електронної пошти та номеру телефону (при першому вході). При кожному новому вході в систему Ви повинні знову ідентифікувати себе за допомогою ЕЦП.                                                                                                                    

ВАЖЛИВО! Адреса електронної пошти буде використовуватись для надсилання нагадувань про подання декларації, попереджень та інших важливих повідомлень від НАЗК. Відтак обирайте ту електронну пошту, до якої Ви маєте доступ і регулярно перевіряйте її.         

ВАЖЛИВО!!! У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.                                                                         

ВАЖЛИВО!!! У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.          

Система декларування містить:

-загальну пам’ятку щодо заповнення декларації на початку відповідної форми;

-окрему кнопку на сторінці кожного розділу форми декларації для переходу до сторінки з коментарями та прикладами заповнення відповідних полів форми;

-підказки у вигляді «зринаючих» вікон із корисною інформацією при наведенні курсору;

-підказки із «випадаючими» варіантами відповідей при натисканні на поле;

-можливість збереження чернетки форми й використання раніше поданих декларацій для створення нових.

Для заповнення розділів електронної декларації потрібні такі дані: 

-інформація про отримані доходи та подарунки декларанта та членів сім’ї (заробітна плата, пенсія, та інші види доходу) за звітний період (для більш точнішої інформації можна взяти довідку в ДФС);

-інформація про нерухоме майно декларанта та членів сім’ї (реєстраційний номер, дата набуття права, загальна площа);

- інформація про об’єкти незавершеного будівництва декларанта та членів сім’ї  (реєстраційний номер, дата набуття права, загальна площа);

- інформація про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) декларанта та членів сім’ї (Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти (речі), які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, антикваріат, твори мистецтва, меблі тощо).

-інформація про транспортні засоби декларанта та членів сім’ї (ідентифікаційний номер, дата набуття права, рік випуску, марка, модель);

-інформація про цінні папери декларанта та членів сім’ї (кількість, вартість, дата набуття права);

-інформація щодо корпоративних прав декларанта та членів сім’ї

- інформація про грошові активи декларанта та членів сім’ї ;

- інформація про фінансові зобов’язання декларанта та членів сім’ї  (отримані кредити, позики, інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога, отримана і не повернена у звітному періоді суб’єктом декларування або членом його сім’ї, зобов’язання за договором лізингу, зобов’язання за договором страхування, зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення, несплачені податкові зобов’язання);

-інформація про видатки та правочини декларанта та членів сім’ї;

УВАГА! Соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто виплати (нарахування) у грошовій формі.